Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija

Į S T A T A I

 

1 straipsnis. Asociacijos samprata

 

 1. Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija (toliau Įstatų tekste – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 3. Asociacijos veiklos terminas – neterminuotas.
 4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
 5. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

 

2 straipsnis. Asociacijos teisės ir pareigos

 

 1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir asociacijos įstatuose.
 2. Asociacija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, ar kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams.
 3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus asociacijos veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 4. Asociacija gali būti paramos gavėja ir paramos teikėja.
 5. Net ir įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:

1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui ar asociacijos pirmininkui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

8) parduoti asociacijos  turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

 1. Su asociacijos nariu susijęs asmuo yra:

1) asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;

2) juridinis asmuo, kuris turi lemiamą įtaką sprendimų priėmime asociacijos nario – juridinio asmens organe;

3) juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.

 1. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 2. Viešus pranešimus asociacija skelbia VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

3 straipsnis. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

 

 1. Asociacijos tikslai ir uždaviniai yra:
 • Vienyti Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojus, organizuoti mokymus, seminarus, paskaitas, sąskrydžius, šventes ir kitus švietėjiškus renginius;
 • Atstovauti ir ginti Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų interesus valstybinėse institucijose, įstaigose ir organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, kituose juridiniuose asmenyse;
 • Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų vardu rengti ir teikti teisės aktų projektus, inicijuoti teisės aktų pakeitimus, teikti pasiūlymus ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų interesų teisinę apsaugą;
 • Narių prašymu ir sutarimu spręsti ginčus tarp asociacijos narių;
 1. Asociacija gali atstovauti asociacijos narius santykiuose su valstybinės ir vietos valdžios organais, visuomeninėmis organizacijomis, ūkio subjektais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

 

4 straipsnis. Asociacijos nariai. Asociacijos narių teisės ir pareigos

 

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų nariu.

2.Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti asociacijos nariais asociacijos pirmininkui pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 1. Asociacijos narys turi tokias teises:

1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

 1. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
 2. Asociacijos narys privalo:

1) laikytis asociacijos įstatų;

2) vykdyti asociacijos valdymo organų nutarimus;

3) mokėti nustatytus mokesčius.

 1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinta atskiru dokumentu.

 

5 straipsnis. Narystės asociacijoje pasibaigimas

 

 1. Narystė asociacijoje pasibaigia, jeigu narys:

1) miršta;

2) išstoja iš asociacijos;

3) pašalinamas iš asociacijos.

 1. Narys iš asociacijos išstoja pateikęs asociacijos valdybai rašytinį pareiškimą. Išstojusiu jis laikomas nuo valdybos nutarimo priėmimo momento.
 2. Asociacijos narys, nesilaikantis asociacijos įstatų ar dėl kurio veiksmų asociacijai padaryta turtinė žala, visuotinio narių susirinkimo nutarimu gali būti iš asociacijos pašalintas. Narys laikomas pašalintu nuo to momento, kai visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą jį pašalinti iš asociacijos. Pašalintas iš asociacijos narys netenka asociacijos nario teisių. Nutarimas dėl pašalinimo gali būti skundžiamas teismui.

 

6 straipsnis. Asociacijos organai

 

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
 2. Asociacijos valdymo organai yra:

1) visuotinis narių susirinkimas;

2) kolegialus valdymo organas – valdyba.

 

7 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas

 

1.Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia asociacijos įstatus;

2) skiria (renka) ir atšaukia asociacijos valdybos narius, valdybos pirmininką ir valdybos pirmininko pavaduotoją;

3) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

4) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7) priima sprendimą dėl narių pašalinimo iš asociacijos.

 1. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus klausimus, jei pagal LR asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus tai nepriskirta valdybos kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra jos funkcijos.
 2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti valdybai spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
 3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu, apie šaukiamą susirinkimą informuojant narius pasirašytinai arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki šaukiamo susirinkimo.
 5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytam visuotinio narių susirinkimo sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
 6. Asociacijos nariai darbotvarkės klausimais turi teisę balsuoti iš anksto raštu, elektroniniu paštu asociacijai pateikdami užpildytą balsavimo raštu biuletenį iki susirinkimo pradžios.
 7. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 7 dienas turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
 8. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys.

 

8 straipsnis. Asociacijos valdyba

 

 1. Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas ir susideda iš 7 (septynių) valdybos narių, kurie renkami iš asociacijos narių 1 (vienerių) metų kadencijai.
 2. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kuris tiesiogiai išrenkamas visuotiniame narių susirinkime. Visuotinis narių susirinkimas taip pat išrenka valdybos pirmininko pavaduotoją, kuris eina laikinai valdybos pirmininko funkcijas valdybos pirmininko komandiruočių, atostogų ir ligos metu. Valdybos pirmininko pavaduotojo funkcijos, teisės ir pareigos detaliau nustatomos valdybos darbo reglamente.
 3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi LR teisės aktais, šiais įstatais ir pirmajame valdybos posėdyje patvirtintu valdybos darbo reglamentu.
 4. Valdyba rengia asociacijos metinę veiklos strategiją, metinę veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę, bei pateikia tvirtinti visuotiniame narių susirinkime.
 5. Valdyba šaukia visuotinį narių susirinkimą ir yra atsakinga už tai, kad visuotinis narių susirinkimas būtų sušauktas tinkamai ir laiku, o asociacijos nariams būtų pateikta visa šaukiamam narių susirinkimui reikalinga informacija bei dokumentai.
 6. Valdyba priima į asociaciją naujus narius, taip pat visuotiniam narių susirinkimui teikia siūlymus dėl narių pašalinimo iš asociacijos.
 7. Valdyba tvirtina asociacijos administracijos struktūrą, priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų funkcijas ir atlyginimą.
 8. Valdyba atlieka kitas funkcijas, kurios savo esme nėra priskirtos visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
 9. Valdybos pirmininkas veikia asociacijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis be atskiro rašytinio įgaliojimo.

 

9 straipsnis. Asociacijos lėšos

 

 1. Asociacijos lėšas sudaro:

1) asociacijos narių mokesčiai. Asociacijos narių mokesčių dydį ir mokesčių mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;

2) fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

3) nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

4) kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;

5) skolinto kapitalo lėšos;

6) kitos teisėtai gautos lėšos.

 

10 straipsnis. Asociacijos veiklos ataskaita

 

 1. Asociacijos valdyba iki einamųjų metų balandžio 1 dienos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
 2. 2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

2) asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

3) asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

4) samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

 1. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas ar galiojantys teisės aktai.

 

11 straipsnis. Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai

 

 1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
 3. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
 4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

5.Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, asociacijos likvidatorius privalo:

1) viešai paskelbti apie asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti asociaciją bei savo duomenis;

2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

3) perduoti likusį asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

4) sudaryti asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

5) perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

6) pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus asociacijai išregistruoti.